Regulamin rekomendacji i udostępniania znaku Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

 1. Prawo do bezpłatnego używania znaku Międzynarodowego Stowarzyszenia mają członkowie władz i komisji problemowych, działający w imieniu prowadzonych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. Ponadto przysługuje ono bez ograniczeń członkom honorowym wybranym przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący właścicielami lub współwłaścicielami firm wytwórczych, usługowych i handlowych nabywają prawo do rekomendacji i korzystania ze znaku Stowarzyszenia po 6-miesięcznym okresie przynależności do Stowarzyszenia. Warunkiem uzyskania rekomendacji jest wniesienie regulaminowych opłat, podpisanie stosownej umowy z Zarządem i ścisłe przestrzegania jej wymogów przez cały okres trwania rekomendacji. Prawo do korzystania ze znaku Stowarzyszenia nie może być przeniesione na rzecz innego właściciela.
 3. Umowa o rekomendacji przewiduje następujące warunki:
  • (a) stosowanie w przetwórstwie i handlu wyłącznie bursztynu bałtyckiego (sukcynitu),
  • (b) informowanie nabywców wyrobów i półfabrykatów z bursztynu poddanego obróbce termicznej o dokonaniu tego zabiegu,
  • (c) stosowanie do produkcji biżuterii zdobionej bursztynem wyłącznie metali szlachetnych (zasada ta nie dotyczy jednostkowych wyrobów artystycznych),
  • (d) stosowanie nazewnictwa ustalonego przez MSB,
  • (e) przestrzeganie zasad i dobrych obyczajów handlowych,
  • (f) poszanowanie dobrego imienia i uzasadnionych interesów innych członków,
 4. Umowa o rekomendacji zawierana jest na okres 12 miesięcy z prawem przedłużenia.
 5. Wnioski o rekomendację winny być składane na formularzach, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu z dołączonymi następującymi dokumentami:
  • kopia dowodu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dla członków prowadzących działalność poza granicami RP właściwe dla zasad prawnych w odpowiednim państwie dokumenty poświadczone przez zagraniczne organa państwowe albo samorządu terytorialnego lub gospodarczego)
  • opinie polecające dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia
  • Biuro Stowarzyszenia dołącza do akt sprawy wszystkie posiadane o ubiegającym się członku informacje (udział we władzach, komisjach, pracach społecznych, nie zatarte orzeczenia Sądu Koleżeńskiego itp.).
 6. Wnioski o rekomendację biuro MSB kompletuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentów i kieruje do rozpatrzenia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
 7. Prawo do używania znaku ustanawia Zarządu uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Zarząd może odmówić prawa do używania znaku uzasadniając swą decyzję na piśmie. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 8. Zarząd Stowarzyszenia ustanawia opłaty za prawo do korzystania ze znaku w kwocie 1200 PLN (netto).
 9. Decyzje Zarządu wchodzą w życie niezwłocznie po ich podjęciu i wniesieniu opłat za korzystanie ze znaku. Decyzje te są ogłaszane w najbliższym wydaniu biuletynu MSB i na stronie internetowej MSB. W ciągu miesiąca od ogłoszenia w biuletynie każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia ma prawo wnieść zastrzeżenia co do przyznania znaku towarowego określonej firmie w postaci pisemnego wniosku uzasadniającego sprzeciw. Sprzeciwy rozpatruje Sąd Koleżeński w obecności zainteresowanych stron.
 10. Prawo do używania znaku może być cofnięte decyzją Zarządu na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 11. Zarząd może cofnąć ze skutkiem natychmiastowym prawo do znaku w przypadku nie uiszczenia opłat.
 12. W czasie trwania umowy o rekomendacji upoważnione komisje Stowarzyszenia mogą przeprowadzać kontrolę przestrzegania niniejszego regulaminu przez rekomendowane placówki. Zarząd MSB ma obowiązek sprawdzać zawiadomienia o nieprawidłowościach zaobserwowanych przez rzeczoznawców, wszystkich członków i klientów i na nie reagować do odebrania prawa do rekomendacji włącznie.
 13. Osoby i firmy upoważnione do korzystania ze znaku Stowarzyszenia otrzymują certyfikat, który poświadcza rekomendację Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i może być prezentowany publicznie w okresie jego ważności.
 14. Znak Stowarzyszenia jest prawnie chroniony z uzyskanych środków.
 15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2005 r. i odnosi się do umów nowo zawieranych jak i do przedłużenia umów zawartych wcześniej.


Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 03.11.2005