Klasyfikacja Kamieni Jubilerskich z bursztynu

Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny - kamień poddany, jedynie obróbce mechanicznej (np. szlifowanie, cięcie, toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości.

naturalny

Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany - kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy.

modyfikowany

Bursztyn bałtycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany) - kamień otrzymany z jednego albo wielu kawałków bursztynu bałtyckiego sprasowanego pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia bez  dodatkowych składników.

prasowany

Bursztyn bałtycki (sukcynit) łączony (dublet, tryplet) - kamień składający się z dwu lub więcej części naturalnego, modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu bałtyckiego połączonych z użyciem jak najmniejszej ilości spoiwa koniecznego do złączenia fragmentów.

dublet