STATUT MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BURSZTYNNIKÓW

sporządzony w Gdańsku w dniu 26 kwietnia 2006 roku, ze zmianami z dnia 25.05.2011

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników”. Odpowiednikiem tej nazwy w języku angielskim jest „International Amber Association”. W dalszej części statutu Stowarzyszenie może być określone skrótem „MSB”.
2. Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

§ 2.
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wypadku, gdy wymaga tego realizacja jego celów statutowych.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.
Stowarzyszenie utworzone zostało na czas nieokreślony

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 5.
Celami stowarzyszenia są:
1. pielęgnowanie świadomości kulturowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o bursztynie bałtyckim i jego walorach: właściwościach leczniczych, wartości naukowej, walorach estetycznych, a także jego trwałym związku z kulturą światową, i przez to zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi na rynku.
2. zapewnienie pomocy w stworzeniu instytucjonalnych form współpracy pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi wydobycie, przetwórstwo i handel bursztynem a osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi badania naukowe, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, historyczne, i artystyczne, związane z poszukiwaniem i oznaczaniem złóż, wydobyciem, przetwórstwem, handlem i twórczością artystyczną w dziedzinie bursztynu,
3. zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej ruchowi kolekcjonerskiemu okazów przyrodniczych surowego bursztynu, inkluzji roślinnych i zwierzęcych oraz zbiorów dawnej i współczesnej artystycznej twórczości bursztynowej,
4. utworzenie systemu identyfikacji bursztynu bałtyckiego w celu wykrywania falsyfikatów i namiastek, zagrażających interesom producentów i nabywców,
5. organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia w dziedzinie wzornictwa, technologii, kształcenia pracowników, marketingu i wymiany informacji o sytuacji rynkowej w zakresie dotyczącym bursztynu bałtyckiego,
6. popularyzowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia w dziedzinie artystycznej, technicznej i ekonomicznej,
7. inspirowanie działalności wydawniczej w zakresie dotyczącym bursztynu bałtyckiego,
8. współpraca z organami państwowymi i samorządu terenowego w dziedzinie ochrony zawodu bursztynnika i zawodów pokrewnych, współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego w dziedzinie ustalania programów kształcenia i kryteriów oceny absolwentów w zakresie odnoszącym się do zawodu bursztynnika i zawodów pokrewnych,
9. inspirowanie badań zmierzających do poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złóż oraz oceny racjonalności wykorzystania zasobów bursztynu,
10. prowadzenie działalności w celu zapewnienia trwałego rozwoju bursztynnictwa.
11. zapewnienie pomocy w stworzeniu systemu stałej współpracy regionalnej w zakresie bursztynnictwa.

§ 6.
1. Cele statutowe mogą być realizowane zarówno przez działalność naukową, szkoleniową, charytatywną, jak również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe, prowadzenie spotkań dyskusyjnych, kursów, wykładów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, szkoleń zawodowych, organizację imprez, konkursów, wystaw i targów, a także poprzez:
-prowadzenie specjalistycznych księgozbiorów, archiwów oraz systemu zapisu elektronicznego, gromadzących materiały informacyjne o bursztynie i bursztynnictwie oraz udostępnianie tych zbiorów członkom Stowarzyszenia,
-tworzenie zespołów wyspecjalizowanych w zbieraniu informacji z określonych dziedzin związanych z bursztynem i formułowanie na tej podstawie wniosków przydatnych w działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
-nadawanie członkom stowarzyszenia tytułu „Rzeczoznawcy MSB z zakresu bursztynnictwa” w oparciu o regulamin uchwalony przez stowarzyszenie
-wydawanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia okresowych biuletynów informacyjnych o najważniejszych wydarzeniach w krajowym i światowym bursztynnictwie,
-współdziałanie w wydawaniu zawodowych czasopism i podręczników związanych z bursztynem i bursztynnictwem,
-opracowywanie i opiniowanie projektów aktów i norm prawnych i technicznych mających wpływ na wyniki działalności jednostek gospodarczych związanych z wydobyciem, przetwórstwem i handlem bursztynem,
-reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych oraz w kontaktach z innymi Stowarzyszeniami
2. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków, może jednak dla prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),
działalność badawczo-rozwojowa (PKD 73),
działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
edukacja (PKD 80),
działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała (PKD 92.3),
4. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 7.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających,
c) honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, jeśli przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską oraz wniesie opłatę wpisową. Członkostwo zwyczajne powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu tej uchwały powiadamia się zainteresowanego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, wspierające działalność statutową Stowarzyszenia, poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii uchwałę; o podjęciu tej uchwały Walne Zebranie powiadamia zainteresowanego. W takim samym trybie następuje ustanie członkowska wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Członkowie wspierający korzystają z praw, przysługujących członkom zwyczajnym i honorowym, o których mowa w § 9 ust 1 pkt b-f.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za wybitne zasługi w dziedzinie badań naukowych, twórczości artystycznej, gospodarczej i w zakresie popularyzacji bursztynu.

§ 8.
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
b) składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) noszenia odznaki i używania znaku organizacyjnego Stowarzyszenia w granicach ustalonych przez Zarząd,
d) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
e) korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swych członków,
f) korzystania z innych możliwości związanych z realizacja celów Stowarzyszenia, jakie Stowarzyszenie stwarza swym członkom,
g) brać udział w walnym zebraniu,
h) uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
d) wnieść wpisowe i regularnie opłacać składki członkowskie,

§ 9.
1. Członkostwo ustaje wskutek:
a) śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
b) rozwiązania Stowarzyszenia,
c) ubezwłasnowolnienie członka,
d) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
e) wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
f) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
2. Wykreślenie z listy członków może nastąpić z powodu utraty przez członka praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wykreślenia z listy członków dokonuje Zarząd na podstawie uchwały. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia z listy członków może złożyć każdy członek Zarządu. Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 21 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych z powodu działań sprzecznych z celami stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień statutu, lub uchwał Stowarzyszenia, nieusprawiedliwione uchylanie się od przyjętych obowiązków w pracach Stowarzyszenia, działanie na szkodę innych członków Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w oparciu o ostateczne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 21 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura i władze stowarzyszenia


§ 10.
1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków stowarzyszenia,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór tych władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uprzedniej uchwały Walnego Zebrania.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony przez pozostałych członków organu, którego skład uległ uszczupleniu, uwzględniając przede wszystkim nie wybranych kandydatów na Walnym Zebraniu spośród nie wybranych kandydatów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

§ 11.
Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 12.
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
2. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, przy czym powinno odbyć się ono w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zebrania odbywa się raz na 3 lata w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego. Z chwilą odbycia tego Zebrania i wyboru nowych władz, o których mowa w § 10 pkt 1 b)-d), wygasają mandaty członków tych władz. Jeśli Walne zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków władz stowarzyszenia, o których mowa w ust 1 pkt b)-d), ich kadencja zostanie przedłożona automatycznie o kolejne 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu miesiąca od złożenia tego wniosku Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zebranie może także zwołać Zarząd z własnej inicjatywy w razie konieczności pilnego podjęcia decyzji w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania.
4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może zostać przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
5. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania, w przypadku zaś Nadzwyczajnego Walnego Zebrania - najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem zabrania.
6. W Walnym Zebraniu - w pierwszym terminie - powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie – który może być wyznaczony na pierwszym zebraniu tego samego dnia, 30 minut po zakończeniu pierwszego zebrania - Walne Zebranie może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Zamiany w statucie podejmowane są w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum uchwały te Walne Zebranie podejmie w sposób, o którym mowa w ust 6.
8. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum uchwały te Walne Zebranie podejmie w sposób, o którym mowa w ust 6.
9. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
10. Na Walnym Zebraniu każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu Stowarzyszenia,
b) rozwiązywanie Stowarzyszenia i sposobie zagospodarowania jego majątku,
c) połączeniu z innym stowarzyszeniem,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
e) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
f) uchwalanie regulaminów pozostałych władz stowarzyszenia,
g) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
h) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
i) ustalanie znaku organizacyjnego oraz odznak stowarzyszenia,
j) wybór członków honorowych,
k) podejmowanie uchwał na wniosek uczestników zebrania,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
m) rozpatrywanie odwołań od uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawach członkowskich,
n) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
o) decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala kompetencji dla innych władz stowarzyszenia,
p) zatwierdzanie bilansu i wydatków,
q) określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§ 13.
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i jego celem jest zapewnienie poprawnego i efektywnego funkcjonowanie stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 7 do 15 członków zwyczajnych stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W skład Zarządu wchodzą Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i Zastępca Skarbnika, wybrani spośród członków Zarządu na pierwszym zebraniu Zarządu oraz inni członkowie Zarządu w liczbie od 2 do 10. W toku kadencji Zarząd może dokonywać zmian w obsadzeniu poszczególnych funkcji w Zarządzie.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec osób trzecich,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) zwołanie Walnego Zebrania,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
e) informowanie członków o swojej działalności,
f) ustalanie ramowego programu działania Zarządu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członka lub jego wykluczenia ze Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
j) zarząd majątkiem stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie zlecenia wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,
7. W razie zmiany statutu zarząd ma obowiązek zgłosić zmiany niezwłocznie do KRS zaś w razie innych zmian w sytuacji stowarzyszenia, zarząd powinien zgłosić je do KRS w terminie 7 dni.

§ 14.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków zwyczajnych stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza i określa tryb swego działania.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością władz Stowarzyszenia,
b) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
c) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej, a także wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich wykonaniem,
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
f) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
g) zwołanie Walnego Zebrania członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
h) składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,
i) składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków w przedmiocie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
j) kierowanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
6. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§15.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 12 członków zwyczajnych stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie,
2. Członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego i uchwala regulamin swego działania.
4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków Stowarzyszenia w zakresie zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanych, a także rozpatrywanie pisemnych wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dotyczących naruszenia norm statutowych przez członków.
5. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest wszczynane na wniosek:
a) osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Zarządu stowarzyszenia.
6. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu miesiąca od jego złożenia.
7. Treść uchwały Sąd Koleżeński podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
8. Sąd Koleżeński może:
a) udzielić upomnienia,
b) udzielić nagany,
c) zawiesić w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
d) złożyć wniosek o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia
9. W wypadku gdy rozpatrywana sprawa dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, członek ten wyłączony jest na okres postępowania z prac Sądu Koleżeńskiego.
10. Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały.

§ 16.
Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim ustaje na skutek:
a) ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
b) zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
c) odwołania przez Walne Zebranie członków.

§ 17.
Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego regulamin.

§ 18.
Dla obsługi prasowej Stowarzyszenia Prezes Zarządu może powołać rzeczników prasowych.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia


§ 19.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze pracy społecznej członków,
b) z wpisowego, oraz składek członkowskich,
c) z działalności własnej,
d) z darowizn i spadków, zapisów,
e) z dotacji,
f) z dochodów z majątku stowarzyszenia,
g) z ofiarności publicznej.
4. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczana działalność pożytku publicznego
5. Wpływy z wpisowego przeznacza się w całości na fundusz statutowy.

§ 20.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Dokumenty dotyczące praw majątkowych podpisuje łącznie Prezes lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik lub Zastępca Skarbnika.
3. Do reprezentacji Stowarzyszenia, oraz składania w jego imieniu oświadczeń woli w zakresie innym niż wskazany w pkt.2, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 21.
Zabrania się
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia


§ 22.
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w niniejszym statucie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia oraz sposób likwidacji.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W sprawie nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy -„Prawo o stowarzyszeniach".